Zwroty i reklamacje

zwroty i reklamacje 

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu. 
 2. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie na stronie „Dane firmy lub kontakt” lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:                                                                                                                                   a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,                                                                                                                                                                                                                     b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,                                                                                                                                                                                   c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,                                                                                                                                                                                   d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, 
 3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej. 
 4. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
 5. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji. Okres gwarancyjny danej marki określa producent, jeśli nie jest podany – zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego czyli 24 mce dla konsumentów, 12 mcy przedsiębiorcy. 

 XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 
 2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza przekazanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodnie z punktem 7 rozdziału XI tego regulaminu. 
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument odpowiada wyłącznie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania
  z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 
 4. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. 
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: STYLOVI LTD, EC1N 8LE LONDON, 63/66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, bok@stylovybutik.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( pismo wysłane  pocztą elektroniczną na adres sklepu).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy 
 7. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z  dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, od otrzymania zwróconego towaru. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.. Proszę odesłać zakupiony towar na adres wskazany w odpowiedzi na Państwa zgłoszenie o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni od dostarczenia jej pod wskazany adres. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 8. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:                                                                                                                                                  a. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu          do odstąpienia od umowy;                                                                                                                                                                                                                                                  b. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych          potrzeb;                                                                                                                                                                                                                                                                  c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę              zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;                                                                                                                              d. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;                              e. umowy zawartej na aukcji publicznej; 
 9. Oświadczenie odstąpienia od umowy powinno zawierać:  
 • Adresat – STYLOVI LTD, EC1N 8Le LONDON , 63/66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23 , bok@stylovybutik.pl
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na wykonaniu na stępujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 •  Data
  (*) Niepotrzebne skreślić