Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego Stylovy Butik jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych osobowych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień. 
 2. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: www.stylovybutik.pl/Regulamin-plus-RODO 
 3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej. 
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 roku jest firma STYLOVI LTD, 63/66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23 , EC1N 8LE LONDON , Company Number: 12983952, stylovi@stylovi.com.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               II. Zbierane dane
 1. Użytkownik może przeglądać Sklep Internetowy oraz kontaktować się ze Sprzedającym bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji       

                                                                                                                                                                                               III.  Dane w celu realizacji Zamówienia

Zgodnie z Regulaminem Użytkownicy mają możliwość: 

 1. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub 
 2. dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (login i hasło) 
 3. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków: 
 4. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych, 
 5. akceptacji Regulaminu. 
 6. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Użytkownika, gdyż Usługodawca oraz Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży, 
 7. Sprzedający, w ramach realizacji zamówienia zbiera następujące dane Użytkownika:                                                                                                              a. imię i nazwisko, ułatwi to kontakt z Użytkownikiem oraz da możliwość wysłania zamówienia                                                                                              b. numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców),                                                                                                      c. adres e-mail, potrzebny do skontaktowania się z użytkownikiem w celu realizacji zamówienia                                                                                            d. telefon kontaktowy, w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, potrzebny dla kuriera dostarczającego towar                                                      e. adres dostawy towaru, jest potrzebny do wysyłki zamówionego towaru                                                                                                                          f. dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie                                g. adres IP, dla celów bezpieczeństwa 
 8. Sprzedający zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem. 
 9. Rejestracja Konta w sklepie internetowym wymaga od Użytkownika podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków. 
 10. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika. 

        IV. Wykorzystanie danych 

 1. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:                                a. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, realizacji zamówienia, (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt b RODO)                                                        b. cele gwarancji, rękojmi, tj. celem wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, udzielenie odpowiedzi na reklamacje w terminach i w formie przewidzianej przepisami prawa      (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt f RODO)                                                                           c. w celach podatkowo-księgowych, tj. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt f RODO) 
 2. Dane osobowe zbierane przez Sprzedającego w celu założenia konta w sklepie internetowym Stylovy Butik będą wykorzystywane przez firmę STYLOVI LTD jedynie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu, (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO) 
 3. Dane osobowe Użytkowników sklepu internetowego będą przetwarzane w celach marketingowych, przez firmę STYLOVI LTD jedynie w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych, w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów i innych działań marketingowych, (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO) 
 4. Dane osobowe Użytkowników, w celu otrzymywania informacji handlowych, w postaci wysyłania newslettera będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego- wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu,( podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a RODO) 
 5. Użytkownicy dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym mogą wyrazić zgodę na przypisanie historii zamówień, aby uzyskać możliwość skorzystania z systemów rabatowych i lojalnościowych – dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a RODO) 
 6. Aby wycofać zgodę na zapisywanie historii Zamówień należy przesłać swoje żądanie na adres e-mail Sprzedawcy 
 7. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych, na przetwarzanie danych osobowych w celach stworzenia historii zamówień w każdym czasie. Odwołanie takiej zgody może nastąpić na adres e-mail Sprzedawcy  
 8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników. 

        V Okres przechowywania danych 

Z danych osobowych będziemy korzystać przez wskazany poniżej okres: 

 1. w przypadku zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, realizacji zamówienia – z danych osobowych będziemy korzystać przez cały okres realizacji zamówienia, do czasu jego wykonania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a RODO) 
 2. w przypadku wystąpienia z roszczeniami np. gwarancji, rękojmi – z danych osobowych będziemy korzystać przez okres ciążących na nas obowiązków prawnych w tym zakresie, przewidzianych przepisami prawa, (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt c RODO) 
 3. w celach podatkowo-księgowych, przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane podatkowe, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt c RODO) 
 4. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – dane osobowe będziemy wykorzystywać do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w tych celach (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO) 
 5. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki newslettera – dane osobowe będziemy wykorzystywać do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w tych celach (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO) 
 6. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przypisania historii zamówień – dane osobowe będziemy wykorzystywać do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w tych celach (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO) 
 7. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach założenia konta w sklepie internetowym – dane osobowe będziemy wykorzystywać do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w tych celach (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a RODO) 

VI Przekazywanie danych osobowych. Powierzenie i Udostępnienie danych

 1. W celu realizacji umowy firma STYLOVI LTD może przekazywać zbierane od Państwa dane  innym dostawcom, celem realizacji wysyłki zamówienia. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona będzie do niezbędnego minimum. 
 2. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy przetwarzania danych podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem,, a także powierzenie danych może nastąpić m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym,      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    VII. Czy Państwa Dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

W przypadku realizacji zamówienia towaru spoza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), Państwa dane zostaną przekazane podmiotom realizującym wysyłkę zamówienia, w stopniu ograniczonym do niezbędnego minimum. 

        VIII. Przysługujące Państwu Uprawnienia 

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczący posiadanych przez nas danych osobowych o: 

 1. dostępu do swoich danych osobowych (o uzyskanie informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz o kopię danych) 
 2. uzupełnienia, 
 3. uaktualnienia, 
 4. sprostowania (poprawienia) danych 
 5. usunięcia danych osobowych 
 6. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nie usuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku) 
 7. prawo do przeniesienia danych do innego administratora( w zakresie określonym w art. 20 RODO) 
 8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać za pośrednictwem poczty e mail lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego 

     IX. ZGODA 

Jeżeli przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (w celach marketingowych, wysyłka newslettera, założenie konta internetowego, przypisanie historii zamówień) i to na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tych celach – udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać i nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody. 

     X. Skarga 

Mogą Państwo wnieść skargę do PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, jeżeli uważają państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

     XI. Zabezpieczenie danych osobowych 

 1. Sprzedający stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane ogólnym rozporządzeniem, w szczególności zabezpieczające dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 
 2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć dane dostępowe do logowania w sklepie internetowym, przed ujawnieniem osobom trzecim. 
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób. 
 4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. 
 5. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.